IMPRIMIR MAPES - IMPRIMIR MAPAS

PRINT MAPS

LES RUTES DE CICLOTURISME DE L'ADAC - LAS RUTAS DE CICLOTURISMO DE EL ADAC - THE ADAC'S CYCLOTOURISM ROUTES
.

.

.
  Nota.- Aquestes instruccions de com capturar i imprimir els nostres mapes o qualsevol imatge d'Internet, s'han fet sobre el sistema operatiu Windows Millenium i la impressora Canon S520. De totes maneres, amb altres sistemes i impressores el procediment és similar.

  Nota.- Estas instrucciones de como capturar e imprimir nuestros mapas o cualquier otra imagen de internet, han sido realizadas con el sistema operativo Windows Millenium y la impresora Canon S520. No obstante, con otros sistemas e impresoras el procedimiento es similar.

  Note: these instructions on how to download our maps or any internet picture have been given according to  the Millennium Windows system and a Canon S520 printer. But the process is similar to other systems and printers.

.

1

COM CAPTURAR UN MAPA DEL WEB  

COMO CAPTURAR UN MAPA DEL WEB

HOW TO DOWNLOAD A MAP FROM THE WEB

.

 

  Sobre el mapa del web feu 1 clic amb el botó dret del ratolí => guardar imatge com...

  Sobre el mapa de la página web, hacer 1 clic con el botón derecho del ratón => guardar imagen como

  Click on the web map with the right button of the mouse=› save picture as….

 

.

  Seleccioneu la carpeta on guardar el mapa i el tipus d'arxiu, guardeu-lo. Els arxius JPEG (.jpg) ocupen menys espai al disc dur.

  Seleccionar la carpeta donde guardar el mapa y el tipo de archivo. Guardar. los archivos JPEG (.jpg) ocupan menos espacio de disco duro.

  Select the folder where you wish to save the map and the type of the file, save. The JPEG(.jpg) takes up less space on the hard disc.

 

 

 

2

COM IMPRIMIR EL MAPA

COMO IMPRIMIR EL MAPA

HOW TO PRINT THE MAP

 

 

 

  Sobre la icona del mapa capturat feu 1 clic amb el botó dret del ratolí => imprimir

  Sobre el icono del mapa capturado hacer 1 clic con el botón derecho del ratón => imprimir

  Click on the map icon with the right button of the mouse =› print.

 

 

  Suggeriments per imprimir => sí

  Sugerencias para imprimir => sí

  Suggestions for printing =› yes

 

 

  Quadre de diŕleg de la impressora => propietats

  Cuadro de dialogo de la impresora => propiedades

  Printer’s dialogue table =› properties

 

 

  Configurar pŕgina => impressió pňster => 2 fulls A4 => acceptar tot => i el mapa s'imprimeix

  Configurar página => impresión de póster => 2 hojas A4 => aceptar todo =>  el mapa se imprime

  Configurate page =› print poster- 2 sheets A4=›  accept all =› and the map is ready to print

 

 

  Els fulls resultants es poden muntar en un de sol.

  Las hojas resultantes se pueden pegar en una sola hoja.

  The resulting sheets can be put together to form one.

 

.

.
 Hit Counter